Aerobic

Aerobic je aeróbne cvičenie vytrvalostného charakteru, ktoré využíva prvky kondičnej, základnej, rytmickej gymnastiky a tanca.

Aerobik v jeho základnej forme predstavuje hodinu, počas ktorej dochádza postupným nácvikom k výučbe choreografie, ktorá sa skladá z kratších choreografických kombinácii a choreografických blokov. Súčasné trendy v aerobiku zaraďujú do hodín viac tanečných krokov, choreografie sú koordinačne náročnejšie.

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť základné vzdelanie v oblasti aerobiku, teoretické poznatky a praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré umožnia viesť jednotlivcovi cvičebné jednotky aerobiku na úrovni športu pre všetkých, všetkých vekových kategórií a tým získať oprávnenie k vedeniu komerčných hodín aerobiku vo fitnescentrách, telocvičniach, v pohybových centrách a v iných športových zariadeniach.

 • Absolvent - Inštruktor aerobiku I. kvalifikačného stupňa, získa základné komplexné teoretické vedomosti i praktické zručnosti v oblasti aerobiku, aeróbnych pohybových aktivít a zásad aeróbneho tréningu. Osvojí si správne technické pohybové návyky cvičenia a prvkov aerobiku.
 • Získa vedomosti a praktické zručnosti z oblasti vedenia a lektorovania cvičebnej jednotky aerobiku, z metodiky, osvojí si zásady metodických postupov a radov. Získa vedomosti ako pripraviť, zostaviť, viesť a realizovať cvičebnú jednotku, ako modifikovať cvičenie vzhľadom na výkonnosť cvičiacich, prípadne vekové hľadisko, pohybové obmedzenia.
 • Získa základné informácie o hudbe, súlade pohybu a hudby v aerobiku, ako s hudbou pracovať.
 • Osvojí si teoretické vedomosti v oblasti fyziológie, anatómie a biomechaniky, psychológie, pedagogiky a výživy. Získa vedomosti (teoretické i praktické) ako pracovať s ľuďmi, ako meniť prístup ku klientom na základe rôznych vekových a výkonnostných kategórií, individuálnych osobnostných vlastností. Ako možno motivovať ľudí k pohybovej aktivite, ako ich priviesť a udržať pri športových aktivitách.

Forma vzdelávania

Víkendové štúdium (2 dvojdňové víkendové školenia)
Rozdelenie zdelávania:

 • Všeobecná časť: 1 víkend (sobota, nedeľa) – v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov, Banská Bystrica
 • Špeciálna časť – praktická časť: 2 víkendy (sobota, nedeľa)
 • Odstup medzi jednotlivými časťami vzdelávania: približne 1 - 2 mesiace.

Kritériá výberu účastníkov

Záujemcovia o udelenie licencie: „Inštruktor aerobiku I. kvalifikačného stupňa“ musia dosiahnuť vekovú hranicu 18 rokov.

Nemusia dosiahnuť špeciálny druh, resp. stupeň vzdelania.

Obsahová náplň vzdelávacej aktivity

Celkový rozsah učebného plánu: 55 hodín

Obsah:

 • Všeobecná časť (17 hodín)
 • Špeciálna časť: Teoretická a praktická časť (33 hodín)
 • Skúška (5 hodín)

Záverečná skúška

Pozostáva z:

 1. Všeobecná časť: Test zo všeobecnej časti
  Hodnotiaca škála: vyhovel / nevyhovel
 2. Špeciálna – praktická /športová/ časť:
  Metodický výstup – individuálny metodický výstup /ukážka vedenia cvičebnej jednotky/ frekventanta vzdelávacej aktivity, kedy uchádzač preukáže - resp. nepreukáže požadované pohybové zručnosti nie len ako cvičenec, ale predovšetkým ako inštruktor na hodine aerobiku.
 3. Špeciálna – teoretická /ústna/ časť - otázky z oblasti teórie aerobiku
 4. Vypracovanie záverečnej práce - ľubovoľná téma z oblasti aerobiku

Absolvent vzdelávacej aktivity získava licenciu: Inštruktor aerobiku I. kvalifikačného stupňa v tom prípade, ak:

 1. absolvuje všetky časti vzdelávacej aktivity v plnom rozsahu
 2. úspešne absolvuje test zo všeobecnej časti – hodnotenie testu : VYHOVEL
 3. ústna a praktická skúška: ohodnotenie stupňom 1 alebo 2 alebo 3
  úspešne vypracuje záverečnú – seminárnu prácu

ORAVA GOLDEN - fitness wellness pobyt

5.-8. júl 2018

Lea Grančič, Helena Ballová, Claudia Geryk, Zuzana Biel, Lucia Babony, Ondro Brunčák, Míra Uriel,.....

Super program, TOP lektori, neskutočný 4* rezort .....a k tomu slnko - cvičenie - voda Pridajte sa k nám!